Физическа охрана

Физическа охрана

Физическата защита, която предлагаме е комплексна, съчетана с охрана с технически средства - СОТ, видеонаблюдение, контрол на достъпа и пожароизвестяване централизирания 24 часов видеомониторинг оптимизира охранителната услуга и редуцира разходите за охрана на обекта.

Охранително обследване, съчетаващо Оценка на риска и Анализ на заплахите, е процедурата, с която стартира диалогът за Вашата сигурност.

От критична важност е да имаме достатъчно информация, специалистите ни да видят обекта от всички възможни ъгли и възможоности за достъп.

Анализът на заплахите – потенциал и възможна честота на извънредните събития, e критерий за избор на охранителна стратегия и подбор на охранителен персонал.

Организираме физическата охрана на база комплексна концепция за безопасност на конкретния обект, съгласувана с Възложителя - включително с оценка кой и как ще реагира в условията на нестандартна ситуация, какво взаимодействие,

система на уведомяване и други адекватни мерки да бъдат предвидени.
Формулирането на препоръки е ефективно ако са основани на конкретните условия, на реалната обстановка. Нашата практика показва, че източник на заплахите са както външни фактори, така и собственият персонал. Съветваме нашите Възложители да бъдат стриктни в изпълнението на препоръките от охранителното обследване – сериозното отношение, ведно със съвместните усилия минимизират риска от посегателства и инциденти в охраняваните обекти.


Комплексните решения за сигурност, които предлагаме включват: